Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo,

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, szczęścia i spokoju, a w Nowym Roku 2018 wiele pomyślności i sukcesów.

Zespół Centrum Ceraneum

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że pani dr Zofia Rzeźnicka, pracownik naukowy w Centrum Ceraneum, znalazła się wśród czterech osób z Uniwersytetu Łódzkiego, którym zostało przyznane prestiżowe trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Serdecznie gratulujemy!

Ogłoszenie wyników konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Centrum Ceraneum z nowym grantem

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Centrum Ceraneum uzyskało kolejny (już piąty w 2017 roku) grant. Jest to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs MINIATURA 1, panel HS) pt. Kosmetologia antyku i Bizancjum. Mirra i kadzidło w produktach pielęgnacyjnych w okresie I–VII w. n.e., który będzie realizowany w roku 2018 przez pracownika Ceraneum, dr Zofię Rzeźnicką. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie kilku kwerend zagranicznych, niezbędnych do opracowania tekstów źródłowych i przygotowania publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Serdecznie gratulujemy!

Jesienne posiedzenie Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego

Szanowni Państwo,

Katedra Historii Bizancjum UŁ oraz Centrum Ceraneum UŁ zapraszają do wzięcia udziału w jesiennym posiedzeniu Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wydarzenie naukowe odbędzie się 2 grudnia 2017 r. o godz. 11.30 w gmachu Instytutu Historii UŁ (ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala posiedzeń Rady Wydziału).

Program spotkania zawiera stałe punkty obrad oraz dwa wystąpienia naukowe:

— Prof. dr hab. Georgi Minczew, O słowiańskim tłumaczeniu „Arsenału dogmatów” Eutymiusza Zygabenosa;

— Dr hab. Mirosław Piotr Kruk, prof. UG, Metaforyka prawna w odniesieniu do funkcji ikon w okresie wczesno- i średniobizantyńskim.

Serdecznie zachęcamy do przybycia!

II Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum zaprasza do udziału w II Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej, którego jest współorganizatorem.

Sympozjum odbędzie się 29 listopada 2017 roku (środa) o godzinie 12.30 w sali seminaryjnej Ceraneum (Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/3, pok. 13). Podczas spotkania zostaną m.in. wygłoszone wykłady: dr. Marcina Wasilewskiego Pitagoras czy Protagoras? Rzecz o genezie pedagogiki greckiej oraz dr. Andrzeja Kompy Konstantynopol jako centrum akademickiej edukacji filozoficznej w późnym antyku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników starożytności i kultury bizantyjskiej.

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany O potrzebie wydawania w Polsce pomników średniowiecznego piśmiennictwa ruskiego. Rozważania na podstawie Kroniki halicko-wołyńskiej, który wygłoszą: prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) oraz dr Adrian Jusupović (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk).

Wykład rozpocznie się 27 listopada br. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Ceraneum częścią sieci Dioscuri

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Nauki oraz Towarzystwa Maxa Plancka Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum znalazło się w elitarnym gronie jednostek naukowych, w których będą mogły zostać utworzone Centra Doskonałości Naukowej DIOSCURI.

DIOSCURI to inicjatywa mająca na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej Centrów Doskonałości Naukowej, które umożliwią wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów DIOSCURI, działających przy istniejących już organizacjach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z niemiecką Jednostką Mentorską, a jego finansowanie zapewni NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. Centra DIOSCURI utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów, z których pierwszy został już ogłoszony (termin naboru wniosków upływa 12.02.2018).

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) zostało wybranych zaledwie 11 jednostek naukowych w Polsce, w których będą mogły powstać Centra DIOSCURI.

Informacje o inicjatywie i aktualnie otwartym konkursie: https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/

Wizytówka Centrum Ceraneum w sieci DIOSCURI wraz z danymi kontaktowymi dla badaczy zainteresowanych składaniem wniosku: https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/files/dioscuri-hs3-26.pdf

Przerwa w pracy księgozbioru Ceraneum

Szanowni Państwo,

informujemy o chwilowej przerwie w pracy księgozbioru Ceraneum. Kolekcja będzie niedostępna 8 listopada br. w godzinach 16.30–18.30.

Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Car Piotr (927–969) w pamięci Bizantyńczyków i średniowiecznych Bułgarów, który wygłosi prof. Mirosław Jerzy Leszka z Katedry Historii Bizancjum UŁ.

Wykład rozpocznie się 8 listopada br. (środa) o godzinie 17:00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Promocja książki

Szanowni Państwo,

informujemy o promocji książki łódzkiego bizantynisty oraz członka Centrum Ceraneum profesora Mirosława J. Leszki pod tytułem Симеон Велики и Византия. Из историята на българо-византийските отношения през 893-927 г.

Książka, w wersji oryginalnej wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ukazała się nakładem wydawnictwa Agata-A w tłumaczeniu Galiny Filipovej (polski tytuł: Symeon I Wielki i Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893-927, Łódź 2013).

Spotkanie poświęcone publikacji odbędzie się we wtorek 24 października br. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Sofijskiego o godzinie 18.00. W wydarzeniu wezmą udział: Autor, redaktor naukowy tłumaczenia i przewodniczący Międzynarodowej Rady Naukowej Ceraneum profesor Georgi Minczew oraz profesor Wasił Gjuzelew, członek Bułgarskiej Akademii Nauk, który dokona prezentacji książki.

Oferta pracy w projekcie NCN – rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy, że konkurs na stypendium doktoranckie w grancie NCN OPUS „Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej”, realizowanym w Centrum Ceraneum UŁ, został rozstrzygnięty. Do konkursu zostały złożone trzy kandydatury.

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW WRAZ Z PUNKTACJĄ:
1. mgr Maciej Dawczyk – 2.4 pkt.
2. mgr Daria Anna Domarańczyk – 2.2 pkt.
3. mgr Klaudia Chalczyńska – 2.0 pkt.

Komisja podjęła decyzję o przyznaniu stypendium mgr. Maciejowi Dawczykowi pod warunkiem uczestniczenia w realizacji zaplanowanych w projekcie zadań badawczych.

Członkostwo honorowe dla prof. Vladimíra Vavřínka

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pan Profesor Antoni Różalski decyzją z dnia 6 października 2017 r., na podstawie Regulaminu i na wniosek kierownictwa Centrum Ceraneum, nadał Panu Profesorowi Vladimírowi Vavřínkowi tytuł honorowego członka naszego Centrum. To dla nas zaszczyt, że Pan Profesor zechciał przyjąć to wyróżnienie – jest to pierwsze w historii Ceraneum nadanie członkostwa honorowego.

Profesor Vladimír Vavřínek to bizantynista i paleoslawista, wieloletni pracownik Wydziału Słowiańskiego (Slovanský ústav) Akademii Nauk Republiki Czeskiej (do 1992 r. Czechosłowackiej Akademii Nauk), wykładowca uniwersytetów w Pradze, Brnie i Budapeszcie. W latach 1990-2010 był przewodniczącym Czeskiego Narodowego Komitetu Bizantynologicznego, od 1990 do 2000 roku był redaktorem naczelnym czasopisma „Byzantinoslavica. Revue Internationale des Études Byzantines”. Jest autorem licznych monografii i artykułów naukowych poświęconych historii i kulturze starożytnej oraz średniowiecznej, przede wszystkim zaś bizantyńskiej i wielkomorawskiej. Z naszym Patronem, ś.p. prof. Waldemarem Ceranem, łączyły Profesora Vavřínka wieloletnia współpraca oraz serdeczne, przyjacielskie relacje.

Dyplom upamiętniający nadanie honorowego członkostwa w Ceraneum został wręczony Panu Profesorowi Vladimírowi Vavřínkowi przez przedstawiciela naszego Centrum, pana dr. Andrzeja Kompę, podczas 2. Dnia Bizantynologicznego odbywającego się w Pradze. Organizatorami sympozjum były Wydział Słowiański AN RCz oraz Czeski Narodowy Komitet Bizantynologiczny.

(Zdjęcia dzięki uprzejmości Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.)

Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanym w Centrum Ceraneum:

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Liczba stanowisk: 1
Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum
Miasto: Łódź
Typ konkursu: OPUS
Grupa nauk: HS
Termin składania ofert: 2017-10-16 15:00
Forma składania ofert: email

Wymagania:
Stypendystka/stypendysta będzie członkiem zespołu projektu naukowo-badawczego pt. „Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej” (OPUS, DEC-2016/23/B/HS3/01891), kierowanego przez dr Zofię Brzozowską.
Osoby przystępujące do konkursu powinny spełnić następujące wymagania:
posiadać tytuł magistra historii, filologii słowiańskiej, filologii rosyjskiej lub filologii klasycznej;
być uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych;
posiadać doświadczenie w samodzielnej pracy naukowo-badawczej, udokumentowane m.in. publikacjami, udziałem w konferencjach, działalnością w studenckim kole naukowym;
biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie, a także wykazywać się komunikatywną znajomością języka angielskiego (dodatkowym atutem będzie znajomość min. jednego języka słowiańskiego, innego niż j. polski);
wykazywać się umiejętnością pracy w zespole, sumiennością, rzetelnością badawczą oraz silną motywacją do pracy naukowej.

Opis zadań:
aktywny udział w pracach zespołu realizującego projekt, przeprowadzenie kwerend bibliotecznych oraz opracowanie materiału pozyskanego w ich trakcie, badania nad wybranym zagadnieniem dot. obrazu Mahometa i islamu w tekstach bizantyńskich i słowiańskich (z obszaru Slavia Orthodoxa);
przygotowanie min. jednego artykułu naukowego powiązanego tematycznie z projektem (jako autor lub współautor);
aktywny udział (z referatem) w min. jednej konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym;
udział w organizacji min. jednego spotkania naukowego związanego z realizacją projektu.

Warunki zatrudnienia:
Stypendystka/stypendysta będzie otrzymywać stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (nie wyklucza ono możliwości aplikowania o inne stypendia oferowane przez Uniwersytet Łódzki oraz instytucje zewnętrzne).
Planowane rozpoczęcie okresu finansowania: 01.11.2017 r. (może ulec zmianie).

Dodatkowe informacje:
Rekrutacja odbędzie się zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.)

Wymagane dokumenty:
CV wraz z wykazem dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydatki/kandydata (publikacje, referaty prezentowane na konferencjach, udział w pracach studenckiego koła naukowego, informacje o znajomości języków obcych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych)
Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”

W trakcie postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Dokumenty należy składać elektronicznie do 16.10.2017 r., na adres: zbrzozowska@uni.lodz.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 października 2017 r.

Zmiana godzin otwarcia księgozbioru

Szanowni Państwo,

10 lipca br. (poniedziałek) księgozbiór Ceraneum będzie otwarty tylko do godziny 12.30.

Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy!

Kolejny grant dla Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że w czerwcu 2017 roku Centrum Ceraneum uzyskało grant MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.2) pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego. Projekt będzie realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr Zofii Brzozowskiej, we współpracy z Katedrą Informatyki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ).

Warto podkreślić, że to jest nasz pierwszy międzyobszarowy projekt (dotychczas realizowaliśmy interdyscyplinarne humanistyczne i międzydziedzinowe humanistyczno-społeczne), ponieważ łączyć będzie przedstawicieli nauk humanistycznych (historyków, językoznawców, literaturoznawców) z przedstawicielami nauk ścisłych w dziedzinie nauk matematycznych (informatyka). Projekt będzie realizowany w latach 2017–2019. W skład zespołu wchodzą: dr hab. Ivan Petrov z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym i z Centrum Ceraneum, dr Bartosz Zieliński z Zakładu Metod Matematycznych Katedry Informatyki oraz mgr Jan Morawicki, doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej.

Wakacyjne godziny otwarcia księgozbioru Ceraneum

Szanowni Państwo,

informujemy o czasowej zmianie godzin otwarcia księgozbioru Ceraneum. Dostępność kolekcji jest dostosowana do czasu pracy Biblioteki Głównej UŁ:

Od 1 lipca do 30 lipca 2017 r.
poniedziałki, środy, piątki: 8:00 – 15:00
wtorki, czwartki: 12:00 – 20:00
soboty: nieczynne

Od 31 lipca do 15 sierpnia 2017 r. – nieczynne

Od 16 sierpnia do 3 września 2017 r.
poniedziałki, środy, piątki: 8:00 – 15:00
wtorki, czwartki: 12:00 – 20:00
soboty: nieczynne

Od 4 września do 30 września 2017 r.
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 20:00
soboty: 8:00 – 15:00

Centrum Ceraneum z nowym grantem

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Ceraneum UŁ otrzymały finansowanie MNiSW na realizację projektu w ramach tzw. Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN). Jednym z komponentów projektu jest zaplanowane na lata 2017 i 2018 zadanie pt. Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów rocznika „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”. Koordynatorami projektu są: dr Agnieszka Kałowska z WUŁ oraz dr hab. Ivan Petrov z Centrum Ceraneum (sekretarz Redakcji „Studia Ceranea” i pracownik Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ).

Rocznik „Studia Ceranea” od dwóch lat jest indeksowany na tzw. liście filadelfijskiej: w bazie Web of Science™ Core Collection.

Nagroda dla łódzkiego bizantynisty

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o nagrodzie przyznanej prof. Mirosławowi J. Leszce, pracownikowi Katedry Historii Bizancjum UŁ, zastępcy redaktora naczelnego „Studia Ceranea” oraz członkowi Ceraneum.  Łódzki bizantynista został uhonorowany dyplomem oraz odznaczeniem Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii – pieczęcią „Złoty wiek Cara Symeona Wielkiego” za wkład w popularyzację i rozwój kultury bułgarskiej za granicą. Uroczystość odbyła się w 25 maja br. w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Odznaczenie wręczył ambasador Republiki Bułgarii, Emił Jałnyzow.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z uroczystości w Warszawie, umieszczoną na stronie Bułgarskiego Instytutu Kultury.

Serdecznie gratulujemy!

Nowy grant Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Centrum Ceraneum uzyskało kolejny grant. Jest to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS 12, panel HS3) pt. Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej, który będzie realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr Zofii Brzozowskiej. Grant będzie realizowany w latach 2017–2020, a jego planowany wynik to dwie publikacje książkowe (anglojęzyczna monografia i zbiór przekładów tekstów staroruskich na język polski).

Studia Ceranea vol. 6/2016

Szanowni Państwo,

informujemy o dostępności najnowszego numeru periodyku „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, vol. 6/2016 – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, na stronie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany The Synodikon of Orthodoxy in Medieval Bulgaria, który wygłosi prof. Anna-Maria Totomanova z Uniwersytetu im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii.

Wykład rozpocznie się 10 maja br. (środa) o godzinie 16:00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

ERASMUS+ – rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne STA w roku 2017/2018

Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ zaprasza nauczycieli akademickich do udziału w kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne Erasmus+ STA realizowane w roku 2017/2018. Wszystkie niezbędne informacje o terminach rekrutacji, dostępnych umowach, procedurach i wymaganych dokumentach znajdą Państwo na stronach BWZ pod linkiem: http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta.

Wielkanoc

Szanowni Państwo, Prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącej Wielkanocy. Niech ten szczególny czas będzie dla Państwa okresem wypoczynku i prawdziwej radości

Zespół Centrum Ceraneum

 

Nowa publikacja łódzkich bizantynistów

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy o ukazaniu się na rynku wydawniczym nowej publikacji autorstwa łódzkich bizantynistów:

Małgorzata B. Leszka, Mirosław J. Leszka
Bazylisa. Świat bizantyńskich cesarzowych (IV–XV wiek)
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

Autorzy opowiadają o kobietach na najwyższych szczeblach władzy w dziejach Bizancjum (IV–XV w.), ich roli w polityce i dworskich knowaniach, zwłaszcza w okresach przejściowych lub czasach kryzysu państwa, kiedy okoliczności sprzyjały podejmowaniu działań przez cesarskie małżonki lub matki. Przez pryzmat historii cesarzowych przybliżają w barwny i bardzo przystępny sposób historię Bizancjum, dzieje obfitujące w dramatyczne wydarzenia, których uczestniczkami, a nierzadko również inicjatorkami były tytułowe bazylisy. Czytelnik ma szansę podczas lektury nie tylko spotkać się z przedstawionymi z pasją, żywymi postaciami cesarzowych (opowieści o 25 niezwykłych kobietach – od Heleny, matki Konstantyna Wielkiego do Marii z Trapezuntu), ale również wkroczyć w ich świat codzienny sprzed stuleci: dowiedzieć się, jak można było zostać cesarzową, jak wyglądało życie na dworze, pożycie z cesarskim małżonkiem, macierzyństwo, udział ceremoniach, religijność, jaka była rola tych kobiet w polityce, w intrygach, a wreszcie, co działo się z bazylisami po utracie pozycji.

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące konkursów NCN

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego organizuje SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, UWERTURA.

Spotkanie odbędzie się  dniu 04.04.2017 r. o godzinie 10:00 budynek Rektoratu – Sala Senatu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, UWERTURA, które organizowane jest z udziałem pracowników NCN.

Spotkanie dotyczyć będzie:

– zasad przygotowania wniosków w w/w konkursach,

– zasad rozliczania projektów finansowanych przez NCN.

Zapisy na spotkanie odbywają się w formie elektronicznej po przez Formularz zgłoszeniowy

https://docs.google.com/forms/d/1r0vWYMOXAxFS7AsTR6_F9Y-UwZfZjLJC4J3ds14QyfY/viewform?edit_requested=true

lub dostępny na stronie centrumnauki.uni.lodz.plOgłoszenia

http://centrumnauki.uni.lodz.pl/index.php/category/ogloszenia/

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Danuta Klimaszewska:
tel.: 042/ 635-41-65
e-mail: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) zaprasza na wykład otwarty Dziwy Królowej Miast, czyli śladami Roberta z Clari w Konstantynopolu 1204 roku, który wygłosi prof. Zdzisław Pentek z Instytutu Historii UAM.

Wykład rozpocznie się 29 marca br. (środa) o godz. 17:00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) zaprasza na wykład otwarty Mała wielka kronika. „Kronika trapezuncka” Michała Panaretosa, który wygłosi dr Marcin Cyrulski.

Wykład rozpocznie się 1 marca br. (środa) o godz. 17:00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Nowa publikacja łódzkich bizantynistów

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o ukazaniu się na rynku wydawniczym nowej publikacji autorstwa łódzkich bizantynistów.

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.)
Cz. III. Ab ovo ad γάλα. Jajka mleko i produkty mleczne w medycynie i w sztuce kulinarnej (I-VII w.)
Zofia Rzeźnicka, Maciej Kokoszko
Byzantina Lodziensia XXVIII
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

Publikacja jest kontynuacją wieloletnich, wspólnie prowadzonych przez Autorów badań nad dietą, dietetyką, farmakologią i gastronomią późnego antyku i wczesnego Bizancjum. Powstała ona głównie na bazie greckich traktatów medycznych skomponowanych w okresie od I do VII w., ale uwzględnia także dane pochodzące spoza tego kanonu.

Zamiarem Autorów było przekazanie w przystępny sposób wiedzy antyku i Bizancjum na temat jaj i produktów mlecznych. W tym celu starali się oni przetłumaczyć na współczesny język sposób myślenia ówczesnych lekarzy, a także zaprezentować główne założenia propagowanej przez nich teorii. W szczególności zwrócili uwagę na ukazanie sposobów wykorzystywania wspomnianych produktów spożywczych jako pokarmu i lekarstwa. Dlatego też świadomie wkraczali na obszar historii gastronomii i farmakologii. Choć natura badań skłaniała Autorów do formułowania wniosków przede wszystkim z zakresu dziejów wyżywienia oraz medycyny, to niekiedy podejmowali też kwestie powiązane z historią gospodarczą i społeczną tego okresu.

Kolejny grant Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Centrum Ceraneum uzyskało kolejny grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Harmonia 8, panel HS) pt. Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w. Projekt realizowany będzie w latach 2017–2020 przez zespół pracowników i członków Centrum Ceraneum pod kierunkiem prof. dr. hab. G. Minczewa z Katedry Filologii Słowiańskiej (Wydział Filologiczny UŁ). Projekt będzie realizowany we współpracy z Bułgarską Akademią Nauk w Sofii oraz Uniwersytetem Ca’ Foscari w Wenecji.

Nowi członkowie Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż z dniem 24 stycznia br. w poczet Członków Centrum Ceraneum zostali przyjęci:

– dr. Panos Sophoulis, University of Athens,

– prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

– dr Michał Zytka, Her Majesty’s Revenue and Customs.

Zwyczajne zebranie ogólne członków Ceraneum

Szanowni Państwo,

w imieniu kierownictwa Ceraneum oraz na podstawie §8 naszego Regulaminu, uprzejmie zapraszamy na zwyczajne zebranie ogólne członków Centrum, które odbędzie się 24 stycznia br. (wtorek), o godzinie 16.00, w sali nr 13 siedziby Centrum Ceraneum w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5, 91–431 Łódź).

Roboczy program zebrania:
– przyjęcie nowych członków Centrum,
– prezentacja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum za rok 2016,
– omówienie pozostałych bieżących spraw organizacyjnych.