A comprehensive biography of Waldemar Ceran, entitled Profesor Waldemar Ceran, was compiled by Piotr Krupczyński to be included in Byzantina Europea. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi (Byzantina Europea. The jubilee studies presented to professor Waldemat Ceran), red. M. Kokoszko, M. J. Leszka, Łódź 2007, p. 17 – 24. The publication also presents a list of Professor’s studies published between 1962 and 2006.

Books

 • 1). Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku), (= Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Archiwum Filologiczne XIX), Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1969, ss. 134.
 • 2). Kościół wobec antychrześcijańskiej polityki cesarza Juliana Apostaty (= „Acta Universitatis Lodziensis”, seria I, nr 63), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1980, ss. 235.
 • 3). Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998), [Byzantina Lodziensia VI], Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001, t. I-II, ss. 786.
 • 4). Teodozjusz I Wielki, Kraków: Wydawnictwo WAM 2003, ss. 89.
 • 5). Początki i etapy rozwoju bizantynologii polskiej, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii 2005, ss. 45 [Labarum I], (wyd. 2, poprawione 2006).

Articles

 • 1). Polskoe vizantinovedenije v 1957-1961, „Vizantijskij Vremiennik” 22, 1963, s. 100-107.
 • 2). Antonine et Bélisaire, [in:] Byzantinische Beiträge, hrsg. J. Irmscher, Berlin 1964, s. 55-71 (współautor).
 • 3). Stagnation or Fluctuation in early Byzantine Society?, „Byzantinoslavica” 31, 1970, fasc. 2, s. 192-203.
 • 4). Les études byzantines en Pologne, „Byzantion” 44, 1974, fasc. 2, s. 530-557 (współautor).
 • 5). Les études byzantines au cours des 25 années de la Pologne Populaire, [in:] L’antiquité classique au cours des 25 années de la Republique Populaire de Pologne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974, s. 117-141 (= Bizantynistyka w Polsce Ludowej w okresie 25-lecia, [in:] Bałkanistyka polska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974, s. 7-30).
 • 6). Profesor dr Halina Evert-Kappesowa. Sylwetka uczonej i pedagoga, „Rocznik Łódzki” 20(23), 1975, s. 5-21.
 • 7). „Emporoi” we wczesnobizantyńskiej Antiochii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 23, 1986, s. 17-28.
 • 8). Atos w średniowieczu i dziś, [in:] III Dni Kultury Greckiej. Sesja popularno-naukowa, Łódź: Biblioteka im. L. Waryńskiego 1987, s. 14-34.
 • 9). Kierunki badań nad historią starożytną i średniowieczną powszechną, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 31, 1988, s. 20-24.
 • 10). Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 44, 1992, s. 13-27.
 • 11). Jan Chryzostom o leczeniu i lekarzach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48, 1993, s. 3-26.
 • 12). „Basileia” i „patris” w ujęciu Antiocheńczyków okresu wczesnobizantyńskiego, [in:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Gdańsk-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1995, t. I, cz. 1, s. 107-116.
 • 13). Les études byzantines en Pologne (1974-1994), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996, s. 5-47.
 • 14). Nowa seria pism Ojców Kościoła, „Homo Dei” 64, 1996, nr 2-3, s. 151-154.
 • 15). Źródła myśli teologicznej. Seria wydawnicza Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, „Homo Dei” 67, 1997, nr 4, s. 153-156.
 • 16). Bizancjum, [in:] Uniwersytet Łódzki, Informator Instytutu Historii, Łódź 1998, s. 52-55.
 • 17). Libanius et Jean Chrysostome – deux attitudes envers la centralisation et la bureaucratisation de l’Empire byzantin au IVe siecle, [in:] Mélanges d’histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz a l’occasion de son soixante-dixieme anniversaire, [Byzantina Lodziensia III], Łódź: Wydawnictwo Uniwerstytetu Łódzkiego 1998, s. 29-42.
 • 18). Bizantynistyka w Polsce, [in:] Antiquarum non immemores… Polskie Towarzystwo Filologiczne (lata 1893-1993). Acta Societatis Philologae Polonorum, Warszawa-Wrocław: OBTA 1999, s. 73-89.
 • 19). Główne osiągnięcia polskich badań nad historią sztuki bizantyńskiej (do roku 1998), [in:] Sztuka średniowiecznego Wschodu i Zachodu. Osiągnięcia i perspektywy poznawcze u progu XXI wieku, red. M. Smorąg-Różycka, Kraków: Universitas 2002, s. 9-42.
 • 20). Omówienie stanu badań bizantynologicznych w Polsce oraz perspektywy rozwoju kadry naukowej (1999-2002), „Meander” 58, 2003, nr 2, s. 171-182.
 • 21). Bizantynistyka na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1999-2003, „Przegląd Historyczny” 95, 2004, nr 1, s. 109-118.
 • 22). VII Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa (Kazimierz Dolny, 7-9 października 2004), „Przegląd Nauk Historycznych” 3, 2004, nr 2(6), s. 226-235.
 • 23). Teatr we wczesnym Cesarstwie Bizantyńskim, „Przegląd Historyczny” 95, 2004, nr 3, s. 1-11.

Reviews

 • 1). 901 bibliographic notes in French, „Byzantinoslavica” 32, 1971 – 55, 1994.
 • 2). [Rev.:] Geoponiki. Vizantijskaja sielskochoziajstvennaja enciklopedia X veka. Vvedenie, perevod s grečeskogo i kommentarii E. E. Lipšic, Moskva-Leningrad 1960, ss. 324 – „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 10, 1962, s. 695-698.
 • 3). [Rev.:] J. E. Karayannopoulos, Pegai tes byzantines istorias, Tessaloniki 1970, ss. 495 – „Byzantinoslavica” 33, 1972, fasc. 1, s. 51-55.
 • 4). [Rev.:] I. F. Fichman, Oksirinch – gorod papirusov. Socjalno-ekonomičeskie otnošenija v egipietskom gorode IV – serediny VII vekov, Moskva 1976, ss. 339 – „Byzantinoslavica” 39, 1978, fasc. 1, s. 49-52.
 • 5). [Rev.:] J. Češka, Římský stát a katolická církev ve IV století, Brno 1983, ss. 162 – „Euhemer” 28, 1984, nr 3, s. 156-159.
 • 6). [Rev.:] E. D. Hunt, Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire A.D. 312-460, Oxford 1982, ss. 289 – „Byzantinoslavica” 47, 1986, fasc. 2, s. 226-228.
 • 7). [Rev. wyd.:] J. M. Roberts, Ilustrowana historia świata, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1986, t. I (przypisy, s. 231, 355), t. II (przypisy, s. 123).
 • 8). [Rev.:] Actes de Docheiariou. Edition diplomatique par N. Oikonomides. Textes, planches, Paris 1984, ss. 397 – „Studia Źródłoznawcze” 30, 1987, s. 202-203.
 • 9). [Rev. wyd.:] R. Kamienik, Rubikon. Niektóre zagadnienia wojny domowej 49 roku przed naszą erą, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1987, ss. 151.
 • 10). [Rev. wyd.:] A. Niemirowski, Etruskowie, przełożył A. Szymański, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1990, ss. 344.
 • 11). [Rev.:] Dejiny Byzance. Pod vedením B. Zásterove. Napsal autorský kolektiv A. Avenarius, R. Dostálová, V. Fiala, V. Hrochová, M. Loos, O. Tůma, V. Vavřínek, B. Zásterová, Praha 1992, ss. 529 – „Byzantinoslavica” 54, 1993, s. 339-344.
 • 12). [Rev. wyd.:] Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania, pod red. T. Jałmużny, I. i G. Michalskich, Łóddź 1993, ss. 347.
 • 13). [Rev.:] M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, (= „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, MXCIX, Prace Historyczne, zeszyt 104), Kraków 1993, ss. 161 – „Eos” 82, 1994, fasc. 1, s. 140-143.
 • 14). [Ed. rev.:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia”, 49, 1994, Terra, Mare et Homines, ss. 241.
 • 15). [Rev.:] K. Ilski, Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1992, ss. 72 – „Vox Patrum” 11/12, 1991/1992, nr 20-23, wyd. 1995, s. 504-508.
 • 16). [Rev.:] H. Cichocka, Teoria retoryki bizantyńskiej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1994, s. 177 – „Byzantinoslavica” 57, 1996, fasc. 1, s. 204-206.
 • 17). [Rev.:] J. Prostko-Prostyński, Utraeque res publicae. The Emperor Anastasius I’s Gothic Policy (491-518) (= Publikacje Instytutu Historii UAM, 1), Poznań: Instytut UAM 1994, ss. 310 – „Byzantinoslavica” 57, 1996, fasc. 1, s. 194-196.
 • 18). [Rev.:] Vox Patrum XIII-XV, 1993-1995, nr 24-29: Antyk chrześcijański. Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, ss. 743 – „Byzantinoslavica” 58, 1997, s. 184-187.
 • 19). [Rev.:] R. Browning, Cesarstwo Bizantyńskie. Przeł. z angielskiego G. Żurek, Warszawa: PWN 1997, ss. 391 – „Nowe Książki” 1998, nr 4, s. 57-58.
 • 20). [Rev.:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV-VIII w.), wybór, wstęp, wprowadzenie i opracowanie P. Iwaszkiewicz, przedmowa ks. M. Starowieyski, Kraków: Wydawnictwo WAM 1996, ss. 375 (seria „Ojcowie żywi”, t. XIII) – „Homo Dei” 68, 1998, nr 2, s. 134-137.
 • 21). [Rev.:] Sz. Olszaniec, Julian Apostata jako reformator religijny, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 1999, ss. 186 – „Eos” 86, 1999, fasc. 2, s. 389-392.
 • 22). [Rev.:] M. Dąbrowska, Łacinniczki nad Bosforem. Małżeństwa bizantyńsko-łacińskie w cesarskiej rodzinie Paleologów (XIII-XV w.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996, ss. 198 – „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2, 2000, s. 397-402.
 • 23). [Rev.:] I. Milewski, Pieniądz w greckiej kulturze patrystycznej IV wieku. Na przykładzie pism kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1999, ss. 280 – „Przegląd Historyczny” 91, 2000, z. 3, s. 474-478.
 • 24). [Rev.:] M. Stachura, Heretycy, schizmatycy i manichejczycy wobec cesarstwa rzymskiego (lata 324-428, wschodnia część imperium), Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” 2000, ss. 223 – „Vox Patrum” 19, 1999, nr 36-37, wyd. 2000, s. 539-543.
 • 25). [Rev.:] K. Ilski, Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2001, ss. 401 – „Przegląd Historyczny” 93, 2002, nr 2, s. 238-241.
 • 26). [Rev.:] M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodnio-rzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno-prosopograficzne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, ss. 516 – „Eos” 89, 2002, nr 1, s. 177-180 (w języku angielskim); „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 4, 2002, s. 241-245 (w języku polskim).
 • 27). [Rev.:] J. Bonarek, Romajowie i Obcy w kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle kroniki Jana Skylitzesa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2003, ss. 211 – „Przegląd Historyczny” 94, 2003, nr 4, s. 477-479.
 • 28). [Rev.:] S. Turlej, The Chronicle of Monemvasia. The Migration of the Slaves and Church Conflicts in the Byzantine Source from the Beginnings of the 9th Century, Cracow: Historia Iagellonica 2001, ss. 180 – „Przegląd Nauk Historycznych” 2, 2003, nr 1/3, s. 234-239.
 • 29). [Rev.:] P. Cesaretti, Teodora, z włoskiego przełożyła Bogumiła Bielańska, Warszawa: Świat Książki 2003, ss. 335 – „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 6, 2004, s. 399-405.
 • 30). [Rev.:] D. Brodka, Die Geschichtsphilosophie in der spätantiken Historiographie. Studien zu Prokopios von Kaisareia, Agathias von Myrina und Theophylaktos Simokattes, „Studien und Texte zur Byzantinistik”, hrsg. P. Schreiner, t. V, Peter Land, Frankfurt am Main 2004, ss. 255 – „Przegląd Historyczny” 96, 2005, nr 3, s. 487-489.
 • 31). [Rev.:] H. Cichocka, Mimesis i retoryka w traktatach Dionizjusza z Halikarnasu a tradycja bizantyńska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2004, ss. 317 – „Byzantinoslavica” 63, 2005, s. 293-195.
 • 32). [Rev.:] T. Kotula, Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej (Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego. Ogólnego zbioru t. CIII), Kraków 2004, s. 144 – „Przegląd Historyczny” 96, 2005, nr 1, s. 135-136.
 • 33). [Rev. wyd.:] J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej, Historia Grecji, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, ss. 716 (recenzja rozdziału: Okres bizantyński i turkokracja, s. 243-418).
 • 34). [Rev. wyd.:] Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył Piotr Ł. Grotowski, Warszawa: Prószyński i S-ka 2006, ss. 408.
 • 35). [Rev. wyd.:] K. Twardowska, Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V w. Kobiety a władza, Kraków: Historia Iagellonica 2006, ss. 256.

Articles and notes in encyclopaedias & lexica

 • 1a). Headwords (signed with a name) in Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2001-2005:
   Bazyli I (t. 3, s. 332); Bazyli II (t. 3, s. 332); Belizariusz (t. 3, s. 389); bizantyńskie, cesarstwo (t. 4, s. 133-135); Bukoleon (t. 5, s. 13); Justynian I Wielki (t. 13, s. 79-80).
 • 1b). Headwords (unsigned) in Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2001-2005:
   Agatiasz Scholastyk (t. 1, s. 196); Allatius, Allacci Leon (t. 1, s. 403); amoryjska dynastia (t. 1, s. 545); Ani (t. 2, s. 73); autokrator (t. 2, s. 529); bizantynologia (t. 4, s. 132); Blacherny (t. 4, s. 143); Bolland Jean (t. 4, s. 258); Bury John Bagnell (t. 5, s. 74); Chora, ob. Kariye Camii (t. 5, s. 508); demy (t. 7, s. 80); Diehl Charles (t. 7, s. 170); Du Cange Charles du Fresne (t. 7, s. 410); Dujczew Iwan (t. 7, s. 421); egzarcha (t. 8, s. 88); Egzarchat Kartaginy (t. 8, s. 88); Egzarchat Rawenny (t. 8, s. 88-89); Fokas (t. 9, s. 222); Grecu Vasile (t. 10, s. 440); Grégoire Henri (t. 10, s. 444); Gregoras Nicefor (t. 10, s. 444); Heisenberg August (t. 11, s. 203); Herakliusz I (t. 11, s. 245); Hezychiusz z Aleksandrii (t. 11, s. 287); Hezychiusz z Miletu (t. 11, s. 287); Irena (t. 12, s. 247); Jan I Tzimiskes (t. 12, s. 386); Kondakow Nikodim P. (t. 14, s. 238); Konstantyn VII Porfirogeneta (t. 14, s. 297); Konstantyn IX Monomach (t. 14, s. 297); L?mbros Spir?don (t. 15, s. 307-308); Laurent Vitalien (t. 15, s. 378); Lebeau Charles (t. 15, s. 392); Lemerle Paul (t. 15, s. 442); Leon I (t. 15, s. 454); Leon III (t. 15, s. 454); Leon VI Filozof (t. 15, s. 454); macedońska dynastia (t. 16, s. 362); Maurycjusz (t. 17, s. 152); Michał III (t. 17, s. 336); Moravcsik Gyula (t. 18, s. 89); Narses (t. 18, s. 357); Nika (t. 19, s. 57); Ostrogorski Georgij (t. 20, s. 80); Prokopiusz z Cezarei (t. 22, s. 335); Psellos Michał (t. 22, s. 491); Schlumberger Gustave (t. 24, s. 435); stratioci (t. 26, s. 119); Studios (t. 26, s. 175); syryjska dynastia (t. 26, s. 336); temy (t. 27, s. 309); Teodora, żona Justyniana Wielkiego (t. 27, s. 318); Teodora, żona cesarza Teofila (t. 27, s. 320-321); Teofilakt Symokatta (t. 27, s. 321); Uspienski Fiodor I. (t. 28, s. 372); Wasiljew Aleksandr A. (t. 29, s. 20); Wasiljewski Wasilij A. (t. 29, s. 20); Zachariä von Ligenthal Karl Eduard (t. 30, s. 176); Zakrzewski Kazimierz (t. 30, s. 212); Złatarski Wasił (t. 30, s. 398); Zonaras Jan (t. 30, s. 431).
 • 2). Headwords (signed with a name) in Encyklopedia kultury bizantyńskiej, ed. O. Jurewicz, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2002:
   Abgar V Ukamma (s. 1-2); Acta Sanctorum (s. 4); Aleksandria ad Istrum (s. 15); Allatius Leon (s. 20); Aman (s. 21); Amastrys (s. 21); Amazja (s. 21); Amida (s. 22-23); Analecta Bollandiana (s. 24); Anargyroi (s. 24-25); Anastaseos klasztor (s. 25); Anatolia (s. 27-28); Anazarba (s. 29); Andrzeja św. in Crisi klasztor (s. 34); Ankyra (s. 34-35); Antemiusz (s. 36); Antiochia (s. 37-39); Antiochia w Pizydii (s. 39); Antiochia nad Meandrem (s. 39); Antiochia przy Kragos (s. 39); Apamea w Bitynii (s. 40); Apamea w Osroenie (s. 40); Apamea w Syrii (s. 40-41); Apamea Kibotos (s. 41); Arabisos (s. 47); Archanioła Michała Klasztor (s. 47); Archontia (s. 47); Arianie (s. 48-49); Ariusz (s. 50); Arkadiusz (s. 51); Arta (s. 52); Association Internationale des Études Byzantines (s. 55); Ateny (s. 57); Attyka (s. 61-62); Aksencjusza Góra (s. 62); Awlon (s. 63); Azja, diecezja (s. 63); Basiana klasztor (s. 67); Bazylego klasztor (s. 68); Bejrut (s. 73); Berliner Byzantinische Arbeiten (s. 76); Beroia w Syrii (s. 76-77); Beroia w Macedonii (s. 77); Bitola (s. 78); Bizantyńskie Cesarstwo (s. 94-102); Blacherny (s. 102); Bogurodzicy Pewnej Nadziei klasztor (s. 103); Boissonade Jean-François (s. 104); Bollandyści, Societas Bollandiana (s. 104); Bostra (s. 105); Bukoleon (s. 107-108); Bury John Bagnell (s. 108); Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher (s. 109); Byzantinische Zeitschrift (s. 110); Byzantinoslavica (s. 110); Byzantion (s. 110); Cezarea [Kapadocka] (s. 111); Cezarea [Maritima] (s. 111-112); Cezary (s. 112); Chalandon Ferdinand (s. 112); Chora klasztor (s. 118-119); Clarissimus (s. 123); Collection byzantine (s. 124); Corpus Bonnense (s. 126); Corpus Fontium Historiae Byzantinae (s. 126); Corpus Parisinum (s. 127); Corpus Venetum (s. 127); Cousin Louis (s. 127-128); Cylicja (s. 129); Dacja, diecezja (s. 132); Dafne (s. 132); Dalmacjusza klasztor (s. 133-134); Damaszek (s. 134); Diecezja (s. 142); Diehl Charles (s. 142-143); Diomedesa klasztor (s. 145); Dionizego klasztor (s. 146); Diosa klasztor (s. 146); Dochiariu klasztor (s. 147); Dölger Franz (s. 148); Drungariusz wigili (s. 149-150); Du Cange Charles du Fresne (s. 150); Dujczew Iwan (s. 150-151); Edessa (s. 154); Egipt, diecezja (s. 157); Emesa (s. 159); Epir (s. 160-161); Esfigmenu klasztor (s. 162); Eufrat (s. 166); Eufratezja (s. 166-167); Eutymiusza klasztor (s. 169); Evert-Kappesowa Halina (s. 170-171); Ewergetidos klasztor (s. 171); Fenicja (s. 173); Filadelfia (s. 174); Filantropu (s. 174); Filipopol (s. 175); Filoteu klasztor (s. 177); Firman (s. 177); Galipoli (s. 183); Gaza (s. 184); Germanikea (s. 186); Gloriosus (s. 187); Grecu Vasile (s. 189); Grégoire Henri (s. 189); Grigoriu klasztor (s. 190); Grottaferrata (s. 190); Harran (s. 197); Heisenberg August (s. 198); Helena (s. 198); Heliopol (s. 200); Hierapol (s. 207-208); Hodegetrias klasztor (s. 211); Idiorytmia (s. 215); Ignacy Agalian (s. 215); Ikonium (s. 215-216); Illustris (s. 218); Iorga Nicolae (s. 220); Iwiron klasztor (s. 223-224); Jana Prodromosa klasztor (s. 240); Jana w Hebdomonie klasztor (s. 240-241); Janina (s. 241); Jerozolima (s. 241-242); Jerzego klasztor w Mangana (s. 242); Jireček Konstantin (s. 243); Jordan (s, 244); Judea (s. 245); Julian Apostata (s. 245-246); Kanikleiu klasztor (s. 254); Kapadocja (s. 256); Karakalu klasztor (s. 256); Karmel (s. 257); Kasandria (s. 258-259); Kastamonitu klasztor (s. 259); Kastoria (s. 259-260); Katholikon (s. 262); Kecharitomenes klasztor (s. 261); Kojlesyria (s. 264); Komagena (s. 265-266); Kondakow Nikodim Pawłowicz (s. 268); Konstancjusz I Chlorus (s. 269); Konstancjusz II (s. 269-270); Konstancjusz Gallus (s. 270); Konstans I (s. 270); Konstantyn I Wielki (s. 271-272); Konstantyn II (s. 272-273); Kosma Indikopleustes (s. 287); Kosmidion klasztor (s. 287); Krumbacher Karl (s. 289-299); Ksenofinta klasztor (s. 293); Ktezyfon (s. 294); Kubikularia (s. 294-295); Kukuzos (s. 295); Kuriałowie (s. 295-296); Kutlumus klasztor (s. 296-297); Labbé Philippe (s. 298); Laodycea ad Lycum (s. 299-300); Laodycea w Lykaonii (s. 300); Laodycea w Syrii (s. 300); Laodycea ad Libanon (s. 300); Larysa (s. 300-301); Laura, Wielka Laura (s. 301-302); Laurent Vitalien (s. 302-303); Lebeau Charles (s. 303); Lemerle Paul (s. 303-304); Lewczenko Mitrofan Wasiljewicz (s. 310); Libos klasztor (s. 312); Limon klasztor (s. 313); Łazarza klasztor (s. 317); Mabillon Jean (s. 318); Macedonia (s. 317-318); Macedonia, diecezja (s. 319); Majuma (s. 321); Mamasa klasztor (s. 323); Manuela klasztor (s. 329); Marthas klasztor (s. 331); Medikion klasztor (s. 336); Megalu Agru klasztor (s. 336); Megalu Spelaiu klasztor (s. 336); Melitena (s. 337-338); Melnik (s. 338); Mesazon (s. 339); Metamorfoseos klasztor (s. 340); Mezopotamia (s. 340-341); Mezopotamia tem (s. 341); Michał Cerulariusz (s. 347); Michała z Kataskeptis klasztor (s. 349-350); Migne Jacques-Paul (s. 350); Mikołaja klasztor (s. 350); Mopsuestia (s. 357-358); Moravcsik Gyula (s. 358); Myrelaiu klasztor (s. 363); Myrsiniotis klasztor (s. 363); Narsu klasztor (s. 364); Nazaret (s. 365); Neapol (s. 366); Niebuhr Barthold Georg (s. 368); Nicejskie wyznanie wiary (s. 375); Nikopol w Palestynie (s. 376); Nikopol w Epirze (s. 376); Niniwa (s. 377); Nisibis (s. 377); Nobilissimus (s. 377-378); Orontes (s. 382); Orybazjusz (s. 383); Osroena (s. 383); Ostrogorski Georgije (s. 383-384); Palestyna (s. 389-390); Palmira (s. 391); Pammakaristu klasztor (s. 391); Panhypersebastos (s. 392); Pantelejmona klasztor (s. 393); Pantokratora klasztor (s. 393); Pantokratora klasztor w Konstantynopolu (s. 393-394); Peges klasztor (s. 399); Pela (s. 399); Pentapol (s. 402); Perfectissimus (s. 402); Peribleptu klasztor (s. 402); Poussine Pierre (s. 407); Prefekt pretorium (s. 407); Prefektura pretorium Ilirii (s. 407-408); Prefektura pretorium Italii, Ilirii i Afryki (s. 408); Prefektura pretorium Wschodu (s. 408); Prespa (s. 409); Prilep (s. 409-410); Protospatariusz (s. 413-414); Protowestiariusz (s. 414); Prowincja (s. 414); Rafania (s. 418); Schlumberger Gustave (s. 429-430); Sebastia (s. 431); Seleucja nad Tygrysem (s. 432); Seleucja Pieria (s. 432-433); Seminarium Kondakovianum (s. 433); Seres (s. 434); Serwia (s. 435); Simonos Petras klasztor (s. 435); Skopje (s. 436-437); Sobory (s. 438-439); Spectabilis (s. 441); Stawronikita klasztor (s. 443-444); Studiosa klasztor (s. 447); Sydon (s. 448); Syria (s. 451-452); Świętego Pawła klasztor (s. 452); Tars (s. 454); Teodoret z Cyru (s. 463); Tesalia (s. 470-471); Tesalonika (s. 471-473); Tetrarchia (s. 473-474); Tracja diecezja (s. 478); Trypolis (s. 481-482); Tyana (s. 483); Tyberiada (s. 484); Tyr (s. 485); Uspienski Fiodor Romanowicz (s. 488); Walens (s. 488-489); Walentynian I (s. 489); Wasilewski Wasilij Grigoriewicz (s. 490-491); Wasiliew Aleksander Aleksandrowicz (s. 491); Watopedi klasztor (s. 491); Wikariusz (s. 492); Wizantijskij Sbornik (s. 494); Wizantijskij Wriemiennik (s. 494); Wodena (s. 494); Wolf Hieronymus (s. 494-345); Wschód diecezja (s. 495); Zachariä von Lingenthal Karl Eduard (s. 495-496); Zakład Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego (s. 497); Zakrzewski Kazimierz (s. 497); Zesłanie (s. 499); Zeugma (s. 499); Zografu klasztor (s. 501).

Necrologies

 • 1). Halina Evert-Kappesowa (27 XII 1904 – 10 VI 1985), „Kwartalnik Historyczny” 93, 1986, nr 1, s. 293-296.
 • 2). Prof. dr Halina Evert-Kappesowa (1904-1985), „Rocznik Łódzki” 36, 1986, s. 337-339.
 • 3). Prof. dr Halina Evert-Kappesowa i Jej dorobek w badaniach nad dziejami Bizancjum, „Eos” 75, 1987, fasc. 2, s. 229-250.

Translations

 • 1). G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa: PWN 1967, s. 47-93, 369-445 (transl. from German, chapters I, VIII).
 • 2). Cywilizacje starożytne. Praca zbiorowa pod red. A. Cotterella, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1990, s. 151-184; 216-306; 381-395 (transl. from English).
 • 3). A. Cotterell, Słownik mitów świata, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1993, s. 5-85, 193-280, 425-438 (transl. from English). Ed. 2: Katowice: Wydawnictwo „Książnica” 1996, s. 5-65, 143-215, 316-321; reprint 1999; ed. 3: Katowice: Wydawnictwo „Książnica” 2001; ed. 4: Wydawnictwo „Książnica” 2006.
 • 4). Oksfordzka encyklopedia świata. Od prehistorii do 1800 r., (140 stron), Łódź: Pro-media 1996 (transl. from English), compact disc.
 • 5). Oxford. Ilustrowana encyklopedia uniwersalna. Historia świata. Od pradziejów do 1800 roku, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW 1997, ss. 387 (transl. from English).

Commentaries, prefaces, introductions, afterwords

 • 1). Avant-propos, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996, s. 3.
 • 2). Byzantina Lodziensia, [in:] S. Bralewski, Imperatorzy późnego cesarstwa rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów, [Byzantina Lodziensia I], Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1997, s. 3-5.
 • 3). Bizantynologia w Uniwersytecie Łódzkim, [in:] T. Wolińska, Stosunki Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską, Piotrków Trybunalski 1998, s. 6-14.
 • 4). Byzantine Studies at the University of Łódź, [in:] M. Kokoszko, Descriptions of Personal Appearance in John Malalas’ Chronicle, [Byzantina Lodziensia II], Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998, s. 3-8.
 • 5). Przedmowa, [in:] Historia Bizancjum, pod red. W. Cerana, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (= „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005), s. 3-5.

Editing

 • 1). P. Krupczyński, Trudności zachodnich wypraw Belizariusza, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1981 (= „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 4), ss. 156.
 • 2). M. Dąbrowska, Bizancjum, Francja I Stolica Apostolska w drugiej połowie XIII wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1986 (= „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 27), s. 101.
 • 3). Historia starożytna i średniowieczna, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1992 (=„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 44), ss. 125.
 • 4). Historia Bizancjum, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1993 (=„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48), ss. 141.
 • 5). Historia Bizancjum, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996 (=„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56), ss. 194.
 • 6). Mélanges d’histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz a l’occasion de son soixante-dixieme anniversaire, [Byzantina Lodziensia III], Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998, ss. 208.
 • 7). Historia Bizancjum, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2005 (=„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80), ss. 171.

Varia & miscellanea

 • 1). XV Międzynarodowy Kongres Bizantynistów, Ateny 5-11 IX 1976, „Studia Źródłoznawcze” 23, 1978, s. 265-268 (współautor).
 • 2). XVI Międzynarodowy Kongres Bizantynistów Wiedeń 4-9 IX 1981, „Studia Źródłoznawcze” 29, 1985, s. 255-258.