PROJEKTY BADAWCZE I EDUKACYJNE CENTRUM CERANEUM

 

Projekty realizowane bezpośrednio w Centrum Ceraneum:

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Miniatura 1, panel HS) pt. Kosmetologia antyku i Bizancjum. Mirra i kadzidło w produktach pielęgnacyjnych w okresie I–VII w. n.e., realizowany w Centrum Ceraneum przez dr Zofię Rzeźnicką (2018); cele projektu: realizacja kilku kwerend zagranicznych, niezbędnych do opracowania tekstów źródłowych i przygotowania publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;

– Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.2) pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr Z. Brzozowskiej, we współpracy z Katedrą Informatyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (2017–2019); planowany wynik: publikacja książkowa oraz informatyczna digitalizacja i udostępnienie źródła;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Opus 12, panel HS3) pt. Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pracowników i członków Centrum pod kierunkiem dr Zofii Brzozowskiej (2017-2020); planowany wynik: dwie publikacje książkowe (anglojęzyczna monografia i zbiór przekładów tekstów staroruskich na język polski);

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Harmonia 8, panel HS) pt. Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pracowników i członków Centrum pod kierunkiem prof. dr. hab. G. Minczewa z Katedry Filologii Słowiańskiej (Wydział Filologiczny UŁ), we współpracy z Bułgarską Akademią Nauk w Sofii oraz Uniwersytetem Ca’ Foscari w Wenecji (2017–2020);

– Grant Narodowego Centrum Nauki (program Harmonia 6, panel HS) pt. Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Leszki we współpracy z Uniwersytetem Sofijskim (Bułgaria) (2015–2018), planowany wynik: anglojęzyczna publikacja książkowa;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (program Sonata Bis 1, panel HS) pt. Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczości przekładowej, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr. hab. I. Petrova z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ (2013–2018), planowany wynik: dwie publikacje książkowe.

 

Projekty realizowane przez członków Centrum Ceraneum:

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Miniatura 2, panel HS) pt. Badania nad morfologią starych zapożyczeń słowiańskich w języku albańskim, realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ przez dr. Marka Majera (2018); cele projektu: udział w konferencji naukowej Slavic Linguistics Society Meeting (USA), przygotowanie publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Harmonia 9, panel HS) pt. Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu, realizowany w latach 2018–2021 w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ przez zespół w składzie: prof. dr hab. Georgi Minczew (kierownik), dr Zofia Brzozowska, dr Agata Kawecka, dr Marek Majer, dr hab. Ivan Petrov, dr Małgorzata Skowronek oraz pracownik Centrum Ceraneum UŁ dr Jan Wolski i pracownik Studium Języków Obcych UŁ dr Anna Maciejewska. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z uniwersytetów i placówek akademickich Bułgarii, Danii i Włoch (na prawach formalnych współwykonawców projektu).

 

Projekty, w których Centrum Ceraneum lub członkowie Centrum Ceraneum uczestniczą jako partner:

– Projekt finansowany przez MNiSW w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę (2017-2018) pt. Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów rocznika „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, realizowany w Centrum Ceraneum we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego w ramach szerszej dotacji przyznanej WUŁ; koordynatorzy: dr hab. Ivan Petrov z Centrum Ceraneum (sekretarz Redakcji „Studia Ceranea” i pracownik Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ) oraz dr Agnieszka Kałowska z WUŁ.

 

Zakończone projekty Centrum Ceraneum lub członków Centrum Ceraneum:

– Grant Narodowego Centrum Nauki (program Etiuda 4, panel HS) pt. Obraz życia codziennego chrześcijan na Wschodzie w świetle kościelnych źródeł normatywnych (IV–V wiek), realizowany przez mgr. A. Hołaska, członka Centrum Ceraneum i doktoranta w Katedrze Historii Bizancjum UŁ; projekt (2016–2017) realizowany we współpracy z Pontificio Istituto Orientale w Rzymie, w którym doktorant odbędzie trzymiesięczny staż naukowy;

– Grant pt. Opracowanie i przygotowanie do druku monografii akademickiej Bułgaria. Historia i kultura, finansowany przez Konsula Honorowego Republiki Bułgarii we Wrocławiu i realizowany przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. G. Minczewa w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ (2015);

– Międzynarodowy projekt dydaktyczny w ramach działania LLP-Erasmus Intensive Programme (IP), finansowany przez bułgarskie Human Resource Development Centre, pełniące rolę Narodowej Agencji Erasmusa w tym kraju, pt. Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times (3 edycje: 2012, 2013, 2014); projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria) – koordynator
Uniwersytet im. św. Klemensa Ochrydzkiego (Sofia, Bułgaria)
Uniwersytet Łódzki (Ceraneum, a także Katedra Historii Bizancjum oraz Zakład Etnologii i Folklorystyki – Wydział Filozoficzno-Historyczny; koordynator: dr hab. prof. nadzw. UŁ Maciej Kokoszko)
Uniwersytet Uludag (Bursa, Turcja)
Uniwersytet w Ankarze (Turcja)
Uniwersytet Owidiusza (Konstancja, Rumunia).
Program ma charakter interdyscyplinarny i jest oparty na cyklu wykładów, seminariów, dyskusji, pracy w grupach oraz wycieczkach tematycznych, na które składają się również badania terenowe zaplanowane na drugi i trzeci rok IP. Głównym celem jest propagowanie i stosowanie na poziomie akademickim różnych metod w badaniach nad problemami historycznymi, antropologicznymi i etnologicznymi; omówienie nowoczesnych, interdyscyplinarnych tematów powiązanych z badaniem w różnych epokach historycznych życia codziennego ludzi należących do różnych grup społecznych; położenie szczególnego nacisku na innowacyjne podejście łączące metodologię typową dla antropologii i etnologii, a także na wielodziedzinowy charakter nauczania historii na uniwersytetach; stworzenie dogodnych warunków do aktywnych, bezpośrednich kontaktów i wymiany idei pomiędzy studentami i wykładowcami z różnych krajów; doprowadzenie do międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami, która mogłaby pomóc w rozwinięciu przyszłych wspólnych projektów. Grupą docelową IP są wyróżniający się studenci reprezentujący dyscypliny takie jak historia, etnologia, turyzm i antropologia, a także słuchacze studiów doktoranckich zajmujący się problematyką zbieżną z tematem IP;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (program Harmonia 2, panel HS3) pt. Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI-VIII w., realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ T. Wolińskiej we współpracy z Uniwersytetem Arystotelesa w Tessalonice (Grecja); w skład zespołu wchodzą pracownicy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (2012-2015), planowany wynik: polsko-angielska publikacja książkowa, strona i platforma internetowa;

– Grant międzynarodowego konsorcjum Humanities in European Research Area (z cyklu „Spotkania Kulturowe”) pt. Bliskowschodni chrześcijanie – opis i analiza wybranych wspólnot w Europie, realizowany przez naukowców ze Szkocji, Danii i Polski (2013–2015); polską częścią projektu kieruje dr Marta Woźniak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ;

– Grant MNiSW w ramach III edycji programu „Mobilność Plus” pt. Ruch monastyczny w drugim carstwie bułgarskim i jego rola społeczna, realizowany przez mgr. J. Wolskiego, doktoranta w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ; podczas realizacji projektu (2014–2015) doktorant odbędzie roczny staż w Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii;

– Grant NCN (program Preludium 2, panel HS2) pt. Sophia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej, realizowany przez mgr Z. Brzozowską w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2012-2015), planowany wynik: rozprawa doktorska, artykuły polsko- i obcojęzyczne;

– Grant NCN (program Opus 1, panel HS3) pt. Pokarm dla ciała i ducha. Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum, II–VII w., realizowany przez zespół pod kierunkiem dr. hab. prof. UŁ M. Kokoszki w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2011-2014), planowany wynik: monografia w wersji polskiej i angielskiej, artykułu polsko- i anglojęzyczne, tłumaczenie tekstów źródłowych;

– Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi w ramach konkursu na działania wspierające rozwój Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (2014) pt. Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej  XI Dni Arabskie. Ciągłość i zmiana w świecie islamu. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Koło Naukowe Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik” Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (koordynator: prof. zw. dr hab. Marek Dziekan) we współpracy z Centrum Ceraneum;

– Grant (stypendium naukowe) Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców (II edycja) pt. Patronka zabytkowej łódzkiej cerkwi – święta księżna Olga. Rys biograficzny, historia kultu i polski przekład korpusu źródeł, realizowany przez mgr Z. Brzozowską, doktorantkę z Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2014); planowany wynik: publikacja książkowa;

– Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł upowszechniający wyniki badań 3.1) pt. Przekład na język francuski oraz wydanie drukiem książki prof. Waldemara Cerana pt. „Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku)”, (= Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Archiwum Filologiczne XIX), Wrocław – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1969, ss. 134, realizowany w Centrum Ceraneum pod kierunkiem dr. hab. prof. UŁ S. Bralewskego i dr. P. Filipczaka (2011-2013); wynik: publikacja książkowa;

– Projekt współfinansowany przez MNiSW w ramach środków na działalność upowszechniającą naukę (2013) pt. Wydanie rocznika „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, vol 2., realizowany w Centrum Ceraneum we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego (koordynator: dyr. kustosz mgr Tomasz Piestrzyński) w ramach szerszej dotacji przyznanej BUŁ;

– Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi w ramach konkursu na promocję Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (2013) pt. Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia. Za realizację zadania odpowiedzialne jest Centrum Ceraneum (koordynator: prof. dr hab. Georgi Minczew) we współpracy z Katedrą Slawistyki Południowej na Wydziale Filologicznym oraz Katedrą Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym;

– Międzynarodowy projekt dydaktyczny w ramach działania LLP-Erasmus Intensive Programme (IP), finansowany przez bułgarskie Human Resource Development Centre, pełniące rolę Narodowej Agencji Erasmusa w tym kraju, pt. Syncretic Societies: Bridging Traditions and Modernity? Balkan Summer School for Religion and Public Life (2013), projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Plovdiv University „Paisiy Hilendarski” (Bułgaria) – koordynator
University of Eastern Finland (Finlandia)
Istanbul Bilgi University (Turcja)
University of Bucharest (Rumunia)
University of Milan (Włochy)
University of Lodz (Ceraneum, a także Katedra Slawistyki Południowej – Wydział Filologiczny; koordynator: dr hab. prof. nadzw. UŁ Georgi Minczew)
Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).
Projekt Letniego Uniwersytetu Bałkańskiego to inicjatywa Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu w Płowdiwie, skoncentrowana wokół problematyki umiejscowienia religii w życiu społecznym.
Inauguracyjna sesja programu, „Synkretyczne społeczeństwa – łączenie tradycji z nowoczesnością”, została zaplanowana na sierpień 2013 roku, w Płowdiwie. Do udziału zostaną zaproszeni przedstawiciele uniwersytetów, duchowieństwa, mediów, liderzy agencji pozarządowych. Zajęcia będą mieć formę zarówno tradycyjnych wykładów akademickich, jak i praktyk terenowych oraz grupowych sesji, wymagających zaangażowania uczestników.
Celem organizatorów programu jest pomoc w rozpoznaniu uprzedzeń religijnych i przeprowadzeniu refleksji poprzez transformację utartych opinii, prowadzącą do otwarcia się na inne tradycje religijne i postrzeganie ich nie jako zagrożenia, a także poprzez praktyczną naukę tolerancji i życia w różnorodności globalnego społeczeństwa;

– Projekt Centrum Ceraneum pt. Przekład i wydanie pierwszego numeru periodyku „Studia Ceranea”, współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (2011), wynikiem projektu jest publikacja czasopisma;

– Grant MNiSW pt. Zdigitalizowany korpus słowiańskich apokryfów starotestamentowych. Paleografia, tekstologia, kodykologia, realizowany przez zespół pod kierunkiem dr. hab. prof. nadzw. UŁ G. Minczewa w Zakładzie Paleoslawistyki i Kultury Ludowej na Wydziale Filologicznym (2008-2011), głównym wynikiem projektu jest publikacja elektroniczna na stronie Palaeoslavica oraz monografie: Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, red. G. Minczew, M. Skowronek i I. Petrov, Łódź 2009 i Г. Минчев, Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското средновековие, Cофия 2011;

– Grant MNiSW pt. Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV – pocz. VII w., realizowany przez zespół pod kierunkiem dr. hab. prof. UŁ M. Leszki w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (2007–2010), głównym wynikiem projektu są publikacje: Konstantynopol. Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M. J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011 oraz Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, red. A. Kompa, M. J. Leszka, K. Marinow, („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 87), Łódź 2011.