Działalność naukowa Centrum Ceraneum dotyczy kilku pól badawczych: to historia Bizancjum (życie codzienne, medycyna, gastronomia historyczna; historia Kościoła i relacje państwo – Kościół, kontakty Bizancjum z Zachodem, Słowiańszczyzną i światem arabskim, studia nad administracją, historia społeczna, historiografia bizantyńska, geografia historyczna, historia wojskowości), języki regionu, historia materialna wschodniego Śródziemnomorza (archeologia krajów bałkańskich i bliskowschodnich), historia słowiańszczyzny, dziedzictwo kulturowe krajów bałkańskich, dziedzictwo prawne (normy i wartości prawa rzymskiego w różnych systemach prawnych świata współczesnego), stosunki międzynarodowe krajów bałkańskich i wschodniego Śródziemnomorza, etnografia krajów bałkańskich i bliskowschodnich. Ceraneum jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Łódzkiego ma w planach organizację w Łodzi posiedzeń Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, a także międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów, gościnnych prelekcji. Istotnym kierunkiem działalności jest pozyskiwanie i aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych (głównie europejskich) grantach i projektach badawczych.

Działalność upowszechniająca wyniki badań Centrum Ceraneum ma być skupiona na rzetelnym i regularnym ich prezentowaniu w postaci publikacji: monografii i prac zbiorowych, w periodykach naukowych. Chcemy skupić się także na aktywnej działalności popularyzatorskiej, służącej promocji Uniwersytetu Łódzkiego oraz pośrednio wspomagającej prowadzenie badań. Wśród priorytetów edytorskich Centrum znajdują się przekłady krytyczne tekstów źródłowych greckich, łacińskich, starosłowiańskich, a także źródeł syryjskich i arabskich. Ponadto Centrum zamierza utworzyć cyfrową bazę danych tekstów źródłowych i opracowań trudno dostępnych współczesnym badaczom. W najbliższym czasie planuje się utworzenie własnego periodyku Centrum Ceraneum – odpowiednio ukierunkowanego czasopisma, redagowanego przez międzynarodowe kolegium i firmowanego przez Uniwersytet Łódzki.

Niezwykle istotnym kierunkiem działalności Centrum jest tworzenie wyspecjalizowanej i nowoczesnej biblioteki, składającej się z tradycyjnych zasobów książkowych i zbiorów czasopism specjalistycznych, jak też – docelowo – z bazy elektronicznej i rozbudowanego portalu internetowego w języku polskim i angielskim. W wyniku porozumienia Centrum Ceraneum z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, w księgozbiorze Biblioteki powstała kolekcja studiów bizantynologicznych i slawistycznych.

Projekty
Współpraca z zagranicą
Konferencje
Wykłady otwarte
Sekcja Naukowa Studentów