Szanowni Państwo,

W październiku 2006 r. Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała międzynarodową konferencję naukową „Biblia Slavorum Apocryphorum. I. Vetus Testamentum”, zaplanowaną jako pierwsza z cyklu spotkań poświęconych refleksji nad pseudokanoniczną spuścizną Słowiańszczyzny. Wzięło w niej udział 18 badaczy z Polski, Austrii, Bułgarii, Macedonii i Rosji, a zaprezentowane przez nich wystąpienia zostały wydane w roku następnym jako odrębny numer pisma „Fundamenta Europaea” (zeszyt VI-VII, Gniezno 2007) oraz w „Południowosłowiańskich Zeszytach Naukowych” (nr 4/2007).

Wyodrębniony z Katedry Slawistyki Południowej w 2007 r. Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej Słowian zorganizował w 2009 r. kolejną z cyklu konferencję: „Biblia Slavorum Apocryphorum. II. Novum Testamentum”, będącą – z jednej strony – nawiązaniem do inicjatywy sprzed trzech lat, z drugiej – propozycją upowszechnienia i konfrontacji wyników najnowszych badań nad słowiańską nowo- i międzytestamentową twórczością pseudokanoniczną. Wzięło w niej udział 30 badaczy z Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii, Macedonii, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu zaproponowaną przez organizatorów tematyką. Wygłoszone wystąpienia zostały opublikowane w tomie Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum (Łódź 2009).

Uczestnicy drugiej konferencji zasugerowali kontynuację spotkań celem otwarcia forum dla omówienia problemów literatury/kultury pseudokanonicznej wykraczających tematycznie poza Stary i Nowy Testament. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, powołane w 2011 r. przy Uniwersytecie Łódzkim Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum wraz z Katedrą Slawistyki Południowej oraz Katedrą Historii Bizancjum mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na trzecią konferencję z cyklu „Biblia Slavorum Apocryphorum”.

Problematyka konferencji i proponowane kręgi tematyczne

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia” będzie – po pierwsze – okazją do rozwinięcia dyskusji nad problemami pseudokanonicznej  literatury staro-, nowo- i międzytestamentowej.

Jednocześnie przewiduje się poszerzenie tematyki pierwszych dwóch spotkań o kwestie następujące:

– pseudokanoniczna literatura chrześcijańska nieposiadająca bezpośredniego związku ze staro- i nowotestamentową historią sakralną;

– relikty kultów pogańskich w literaturze pseudokanonicznej;

– literatura heretycka (manicheizm, paulicjanizm, bogomilstwo, kataryzm i in.) i antyheretycka (traktaty, postanowienia soborów i in.);

– wspólnoty kulturowe i relacje międzyreligijne i międzywyznaniowe Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej.

Ze względu na szeroko zakrojoną problematykę przewiduje się dyskusję wokół następujących treści:

– literatura pseudokanoniczna: aktualny stan badań, edycji tekstów, katalogi, thesaurusy; problematyka tekstologiczna (stosunek oryginał – przekład, redakcje, warianty); język tekstów pseudokanonicznych, relacja oryginał – przekład; tekst biblijny – tekst pseudokanoniczny; problemy poetyki (narracja, kompozycja itd.); teologia tekstów pseudokanonicznych;

– stosunek tekstów literackich do tekstów folklorystycznych (legendy, pieśni, obrzędy); relacje mitologia – literatura – folklor; chrześcijaństwo ludowe a literatura pseudokanoniczna;

– relacje między staro- i nowotestamentowymi tekstami pseudokanonicznymi a zabytkami komentującymi wydarzenia postbiblijne;

– relacje tekst pseudokanoniczny – tekst heretycki. Literatura antyheretycka jako źródło poznania alternatywnych ruchów religijnych w średniowieczu;

– ikonografia obrazująca szeroko rozumiane utwory pseudokanoniczne.

Organizacja i warunki uczestnictwa w konferencji:

– czas i miejsce obrad: 3–5 października 2013 r., Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, 91-529 Łódź, ul. Rogowska 26;

– języki konferencji: polski, angielski, rosyjski;

– zgłoszenie tematów do 15. grudnia 2012 r. na adres: ceraneum@uni.lodz.pl lub skowronek.malgo@gmail.com z dopiskiem „konferencja – apokryfy”;

– potwierdzenie udziału i nadesłanie resumé tekstów w języku polskim, angielskim lub rosyjskim (do 1000 znaków) do 30. kwietnia 2013 r.;

– uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł dla uczestników polskich (100 zł dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych bez doktoratu) i 70 euro dla zagranicznych z chwilą przybycia na konferencję. Opłata jest przewidziana na częściowe pokrycie kosztów publikacji tomu pokonferencyjnego.

Czas wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut.

Pozytywnie zrecenzowane teksty wystąpień zostaną opublikowane w kolejnym numerze rocznika „Studia Ceranea”.

Dodatkowe informacje dotyczące zakwaterowania i wyżywienia zostaną podane do końca listopada 2012 r. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.

Komitet organizacyjny Konferencji
dr hab. prof. UŁ Georgi Minczew (przewodniczący)
dr Małgorzata Skowronek (sekretarz naukowy)
dr Karolina Krzeszewska (sekretarz)

Invitation
Priglashenie

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.