Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 13.05.2012 – 24.05.2012 członkowie Centrum Ceraneum (pracownicy i doktoranci Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym: prof. Maciej Kokoszko, mgr Krzysztof Jagusiak oraz mgr Zofia Rzeźnicka) biorą udział w realizacji międzynarodowego projektu dydaktycznego pt. Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria). Trzyletni w zamierzeniu projekt realizowany jest w ramach działania LLP-Erasmus Intensive Programme (IP) i finansowany przez bułgarskie Human Resource Development Centre, pełniące rolę Narodowej Agencji Erasmusa w tym kraju. Poza członkami Centrum Ceraneum Uniwersytet Łódzki reprezentują także pracownicy, doktoranci i studenci Zakładu Etnologii i Folklorystyki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria) – koordynator
Uniwersytet im. św. Klemensa Ochrydzkiego (Sofia, Bułgaria)
Uniwersytet Łódzki, Polska
Uniwersytet Uludag (Bursa, Turcja)
Uniwersytet Ankarski, Turcja
Uniwersytet Owidiusza (Konstancja, Rumunia).

Program ma charakter interdyscyplinarny i jest oparty na cyklu wykładów, seminariów, dyskusji, pracy w grupach oraz wycieczkach tematycznych, na które składają się również badania terenowe zaplanowane na drugi i trzeci rok IP. Głównym celem jest propagowanie i stosowanie na poziomie akademickim różnych metod w badaniach nad problemami historycznymi, antropologicznymi i etnologicznymi; omówienie nowoczesnych, interdyscyplinarnych tematów powiązanych z badaniem w różnych epokach historycznych życia codziennego ludzi należących do różnych grup społecznych; położenie szczególnego nacisku na innowacyjne podejście łączące metodologię typową dla antropologii i etnologii, a także na wielodziedzinowy charakter nauczania historii na uniwersytetach; stworzenie dogodnych warunków do aktywnych, bezpośrednich kontaktów i wymiany idei pomiędzy studentami i wykładowcami z różnych krajów; doprowadzenie do międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami, która mogłaby pomóc w rozwinięciu przyszłych wspólnych projektów.

Grupą docelową IP są wyróżniający się studenci reprezentujący dyscypliny takie jak historia, etnologia, turyzm i antropologia, a także słuchacze studiów doktoranckich zajmujący się problematyką zbieżną z tematem IP.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.